المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : Vragen en Antwoorden over de planeet [Nibiru Planet X] in de KoranAdmin
26-04-2020, 01:08 PM
Vragen en Antwoorden over de planeet [Nibiru Planet X] in de Koran
Imam Nasser Muhammad al-Yamani (De Imam Mahdi)
21 - 09 - 1431 AH
31 - 08 - 2010
-----------------------------------------------------------------------
Vraag 1 - Beloofde God de ongelovigen in de Koran om rotsen uit de lucht op hen te laten regenen en hen pijnlijk lijden te bezorgen


Antwoord : - God Almachtig zei:
1. Men (de ongelovigen) vraagt naar de straf, die straks zal vallen
2. (vallen) Op de ongelovigen, die niemand kan weerhouden,
[Al-Maarij: 1 & 2]
-------------------------------------------------------------------------------
Vraag 2 – Dus wat is die vraag die men vraagt aan de Heer (de vraag die de ongelovigen stelde, degene die deze grote koran ontkennen?)


Antwoord : - God Almachtig zei:
32. En toen zij zeiden: "O God, als dit inderdaad de waarheid van U is, doe dan stenen uit de hemel over ons regenen of geef ons een (andere) smartelijke straf."
[AL ALFAAL: 32].
---------------------------------------------------------------------------
Vraag 3 - En waarom vroegen ze dit soort kwelling?, is het omdat de boodschapper(Profeet Mohamed) Hun waarschuwde dat er stenen uit de hemel over hen zal regenen via een planeet die langs zal komen? (in geval de mensen deze koran blijven ontkennen?


Antwoord : - God Almachtig zei:
92. "Of tenzij gij de hemel in stukken op ons doet nedervallen zoals gij hebt beweerd."
[Isra: 92].
---------------------------------------------------------------------------

Vraag 4 - Heeft God vroeger andere ongelovigen mensen met stenen gemarteld van deze planet? Omdat ze (de ongelovige) de boodschap van God (via de profeten) ontkennen?


Antwoord : - God Almachtig zei:
159. Uw Heer is de Machtige, de Genadevolle.
160. Ook het volk van Lot verloochende de boodschappers,
161. Toen hun broeder Lot tot hen zeide: "Wilt gij niet rechtvaardig worden?
162. Waarlijk, ik ben u een getrouwe boodschapper,
163. Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij.
164. En ik vraag u er geen beloning voor. Mijn beloning is slechts bij de Heer der Werelden."
165. "Nadert gij van alle schepselen de mannen?
166. En verlaat gij uw vrouwen, die uw Heer voor u heeft geschapen? Neen, gij zijt een volk dat de perken te buiten gaat."
167. Zij zeiden: "Als gij niet ophoudt, o Lot, zult gij zeker worden verbannen."
168. Hij zeide: "Waarlijk, ik veracht uw handelwijze."
169. "Mijn Heer, red mij en mijn familie van hetgeen zij doen."
170. Daarom redden Wij hem en zijn hele gezin.
171. Behalve een oude vrouw(de vrouw van Lot) die achterbleef.
172. Daarna vernietigden Wij de anderen.
173. En Wij deden een regen op hen regenen, en vreselijk was de regen voor hen, die waren gewaarschuwd.
174. Daarin is waarlijk een teken maar de meesten hunner willen niet geloven.
175. En voorwaar, uw Heer is de Machtige, de Genadevolle.
176. Het volk van het woud verloochende ook de boodschappers.
177. Toen Shoaib tot hen zeide: "Wilt gij niet godvruchtig worden?
178. Waarlijk, ik ben voor u een getrouwe boodschapper,
179. Daarom vreest Allah en gehoorzaamt mij.
180. En ik vraag u er geen beloning voor. Mijn beloning is slechts bij de Heer der Werelden.
181. Geeft de volle maat en behoort niet tot hen die minder geven (bedriegers).
182. En weegt met de zuivere weegschaal.
183. En doet de mensen in hetgeen hun toekomt niet te kort, noch handelt verderfelijk door onheil te stichten op aarde.
184. En vreest Hem, Die u en de vroegere geslachten schiep."
185. Zij zeiden: "Gij zijt slechts betoverd.
186. En gij zijt niets meer dan een man zoals wij en wij denken dat gij tot de leugenaars behoort.
187. Doe dan stukken van de hemel op ons vallen als gij waarachtig zijt."
188. Hij zeide: "Mijn Heer weet het beste wat gij doet."
189. En zij verloochenden hem. Daarna achterhaalde hen de straf van de dag der overschaduwing. Dat was waarlijk de straf van een grote dag.
190. Voorwaar, daarin is een teken maar de meesten hunner willen niet geloven.
191. Waarlijk uw Heer is de Almachtige, de Genadevolle.
[AlShuaraa(De Dichters) 159-191]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vraag 5 - En waar is die planeet in het zonnestelsel? Waar in de ruimte rond de aarde?
Antwoord : - God Almachtig zei:


74. En Wij(Allah) keerden wat boven de planeet is (waar de aarde is) naar de onderkant van de planet. (de planet komt vanuit de zuidpool en vliegt langs naar de noord pool.) en toen deden Wij(Allah) brokken klei over hen regenen(van de planeet).
75. Hierin zijn voorzeker tekenen voor hen degene die onderzoeken.
[ (Al-Hidjr):74-75]
---------------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 6 - Zal de planeet op de hele aarde of op een bepaalde plaats op aarde regenen?
Antwoord : - God Almachtig zei:


82. Toen Ons gebod kwam, keerden Wij de aarde ondersteboven en Wij deden er broken(stenen) klei laag boven laag op regenen;
[(Hud):82]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 7 - Het is dus zeker dat het velen van de levenden op aarde zal treffen, en het het aantal mensen en andere wezens op aarde zal verminderen(in aantal) behalve degene die God wil redden.
Antwoord : - God Almachtig zei:


41. Zien zij niet dat Wij(God) tot de aarde komen, en het van de buitenste zijden (de polen) verminderend (van het aantal mensen) God besluit, en niemand kan Zijn besluit omverwerpen. En Hij is vlug in het vergelden.
[AL RAAD (de Donder):41]
-------------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 8 - Een groep astronauten ontdekte dat er een planeet de aarde nadert. Hij zal langskomen en van bovenaf passeren. Er wordt verwacht dat er veel mensen op deze aarde zullen omkomen. Dus is de vraag: Heeft God je in het boek(de Koran) de kennis gegeven van deze planeet (voordat hij naar ons toe komt? En wisten ze ook dat het vanaf de uiteinden naar de aarde komt, dat wil zeggen vanaf de polen? Met andere woorden, de rotatie ervan is vijfenveertig graden gekanteld ten opzichte van die van de rest van de planeten, dus het komt vanaf de uiteinden naar de aarde, wat betekent dat het vanaf de noord- en zuidpool rond de aarde draait, en daarom wisten ze dat het vanaf de uiteinden naar de aarde komt.
Antwoord : - God Almachtig zei:


41. Zien zij niet dat Wij(God) tot de aarde komen, en het van de buitenste zijden (de polen) verminderend (van het aantal mensen) God besluit, en niemand kan Zijn besluit omverwerpen. En Hij is vlug in het vergelden.
[AL RAAD (de Donder):41]
------------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 9 - Beloofde God de ongelovigen, (in de Koran) hun met deze planeet te martelen? zodat de waarheid zou overwinnen, en zodat het duidelijk zal zijn voor iedereen op aarde? En zodat de ongelovige partij zou worden verslagen?


Antwoord : - God Almachtig zei:
39. O, wisten de ongelovigen maar de tijd wanneer zij niet bij machte zullen zijn het Vuur van hun gezicht of van hun rug te weren en niet zullen worden geholpen!
40. Neen, onverwachts zal het hen achterhalen en het zal hen verbijsteren; en zij zullen niet bij machte zijn het te voorkomen, noch zal hun uitstel worden gegeven.
41. Voorzeker werden de boodschappers voor u ook bespot, maar degenen die hen bespotten, werden door het bespotte getroffen.
42. Zeg: "Wie beschermt u dag en nacht behalve de Barmhartige?" Neen, zij wenden zich af van de gedachtenis aan hun Heer.
43. Hebben zij goden die hen kunnen beschermen tegen Ons? Zij kunnen zichzelf niet helpen, noch worden zij door Ons bijgestaan.
44. Neen, Wij hebben deze (mensen) en hun vaderen een voorziening gegeven totdat het leven hun verlengd werd. Zien zij met dat Wij de aarde (der ongelovigen) bezoeken, het van de buitenzijde (de Polen) verminderen(van het aantal mensen)? Zullen zij dan de overhand hebben?
45. Zeg: "Ik waarschuw u slechts door Openbaring." Doch de doven horen de roep niet wanneer zij worden gewaarschuwd.
46. En indien een ademtocht der kastijding van uw Heer hen raakt, zullen zij ongetwijfeld zeggen: "Wee ons, wij waren inderdaad onrechtvaardigen."
[AL ANBEYAA(de Profeten):39-46]
-----------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 10 – Wacht even, deze planet, is dat die planeet gemaakt van brand SAQAR? De planet die God de ongelovigen in zijn boek beloofde? de ongelovigen(ontkenners) van Zijn Boodschappers omdat
God Almachtig zei:


39. O, wisten de ongelovigen maar de tijd wanneer zij niet bij machte zullen zijn het Vuur van hun gezicht of van hun rug te weren en niet zullen worden geholpen!
40. Neen, onverwachts zal het hen achterhalen en het zal hen verbijsteren; en zij zullen niet bij machte zijn het te voorkomen, noch zal hun uitstel worden gegeven.

Zal het worden gezien vóór de dag des oordeels? Gaat het gepaard met de tekenen van het grote uur?
Antwoord : - God Almachtig zei:
31. En Wij hebben niets dan engelen tot wachters van het Vuur gemaakt. En Wij hebben hun getal niet vastgesteld, dan tot beproeving der ongelovigen, opdat wie het Boek is gegeven zekerheid mogen verkrijgen en dat de gelovigen in geloof mogen toenemen en opdat de mensen van het Boek en de gelovigen niet zullen twijfelen. En dat degenen in wier hart een ziekte is (de Hypocrieten) en degenen die ongelovig zijn, mogen zeggen: "Wat bedoelt Allah met deze gelijkenis?" Zo laat God dwalen wie het wil, en wijsheid geven aan wie het wil. Niemand kent de legerscharen van uw Heer dan Hij. Dit is niets dan een vermaning voor de mensheid.
32. Neen, bij de maan,
33. En de nacht als zij heengaat
34. En de dageraad wanneer zij gloort,
35. Waarlijk, het is een der grootste tijdingen,
36. Een waarschuwing voor de mensen.
37. Aan degene onder u, die vooruit wenst te gaan of degene die wil achterblijven,
[ALMUDATHER:31-37]
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 11 - Wat bedoelt God Almachtig met te zeggen:


32. Neen, bij de maan,
33. En de nacht als zij heengaat
34. En de dageraad wanneer zij gloort,


Antwoord : -

God Almachtig zei:
1. Bij de zon en haar licht,
2. En bij de maan als zij deze volgt,
[ALSHAMS(De Zon):1-2]
----------------------------------------------------------------------------------------
Vraag 12 - Betekent deze gebeurtenis dat de zon de maan niet mag waarnemen(inhalen) waarna de maan volgt, tenzij de mensen het tijdperk van de grote tekenen van het uur binnengaan. Dat is een voorbode van mensen voor degenen die willen dat ze vooruitgaan, of vertraagd worden, voordat de planeet voorbijgaat(langskomt)?


Antwoord : - God Almachtig zei:
39. En voor de maan hebben Wij fasen bepaald tot zij als een oude tak van een palmboom wordt.
40. De zon mag de maan niet achterhalen noch kan de nacht de dag voorbijstreven. Zij zweven elk in hun eigen baan.
[Yasin:39-40].
------------------------------------------------------------------------------
Vraag 13 - Wat is de ware verklaring van God Almachtig die zegt:
[noch kan de nacht de dag voorbijstreven. Zij zweven elk in hun eigen baan.]
bedoelt hij dat zo'n nacht niet aan de dag mag voorafgaan?


Antwoord : - God Almachtig zei:
57. En Hij is het, Die de winden als blijde tijdingen voor Zijn barmhartigheid uitzendt; totdat, wanneer zij zware wolken dragen, Wij ze naar een dor land drijven, daarna zenden Wij er water uit neder, dan brengen Wij alle soorten vruchten voort; zo wekken Wij de doden op, opdat gij er lering uit moogt trekken.
[AL-ARAAF:57]
We hebben het nieuws begrepen, dus als de zon de maan vangt, en de nacht de dag voorafgaat, dan komt de zon op uit het westen als gevolg van de doorgang van de planeet van vuur. Aangezien de ongelovigen deze kennis van de nadering van de planeet van vuur hebben voordat de planet langskomt, kunnen ze dan ook weten wanneer de planeet van vuur langs de aarde komt? Of komt het plotseling tot hen? Of is hij zich niet bewust van de timing van haar aankomst, zelfs aan wie deze grote koran werd geopenbaard?
De Almachtige God zei:
28. En zij (de ongelovigen) zeggen: "Wanneer zal deze beslissing plaats vinden als gij de waarheid spreekt?"
[Sajdah:28].
48. En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte worden vervuld, als gij de waarheid spreekt?"
49. Zeg: "Ik heb voor mij zelf geen macht over schade of voordeel, behalve, wat Allah wil. Er is voor elk volk een vastgestelde termijn; wanneer hun termijn is verlopen kunnen zij hem geen uur uitstellen, noch kunnen zij hem vervroegen.
[Yoenis:48-49]
38. En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte worden vervuld, indien gij waarachtig zijt?"
39. O, wisten de ongelovigen maar de tijd wanneer zij niet bij machte zullen zijn het Vuur van hun gezicht of van hun rug te weren en niet zullen worden geholpen!
[ALANBEYAA:38-39]

71. En zij zullen zeggen: "Wanneer zal deze bedreiging worden vervuld als gij de waarheid spreekt?"
72. Zeg: "Het kan zijn, dat een gedeelte van de straf die gij wildet verhaasten, reeds dicht bij u is gekomen."
[AL NAML(De Mieren):71-72]
29. En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte worden vervuld als gij de waarheid spreekt?"
30. Antwoord: "Er is voor u een vastgestelde tijd, gij kunt geen uur eerder gaan of langer blijven."
[SABAA(de Stad Saba): 29-28]
48. En zij zeggen: "Wanneer zal deze Belofte worden vervuld, als gij de waarheid spreekt?"
49. Zij wachten slechts op een plotselinge straf die hen zal overkomen terwijl zij nog aan het redetwisten zijn
[YASIN:48-49]
25. En zij zeggen: "Wanneer zal deze belofte vervuld worden, als gij de waarheid spreekt?"
26. Zeg: "De kennis daarvan ligt alleen bij Allah en ik ben slechts een duideliike waarschuwer."
[ALMOLK:25-26]
39. O, wisten de ongelovigen maar de tijd wanneer zij niet bij machte zullen zijn het Vuur van hun gezicht of van hun rug te weren en niet zullen worden geholpen!
40. Neen, onverwachts zal het hen achterhalen en het zal hen verbijsteren; en zij zullen niet bij machte zijn het te voorkomen, noch zal hun uitstel worden gegeven.
[AL ANBEYAA(De Profeten):39-40]
---------------------------------------------------------------------------------------------
Imam Mahdi Nasser Mohamed El Yemeniاقتباس المشاركة: : https://www.nasser-mohammad.com/showthread.php?p=246570